Από την Δ/νση Αλιείας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης - χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.4.3 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

Αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης 229/02-02-2023 , ΑΔΑ: Ψ9ΟΦ4653ΠΓ-ΜΗΔ Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.3, «Μέτρα Εμπορίας», Δράση 2, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, είναι oi υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας λόγω των παραπάνω επιπτώσεων για το διάστημα από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022 και συγκεκριμένα :

- Υποδράση (α) : Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας

- Υποδράση (β) : Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα υδατοκαλλιέργειας Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλουν αίτηση μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που λειτουργεί στον ιστότοπο apozimiosi-metro343.alieia.gr από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 09:00 μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Συμπληρώνουν το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, όπου μετά την οριστικοποίηση της αίτησης μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης - ΕΠΑΛΘ, θα παράγεται αποδεικτικό «επιβεβαίωσης» επιτυχούς υποβολής της και θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνσή του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (τηλ : 213 1501181, 213 1501186, 213 1501184), στη Δ/νση Αλιείας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ : 22810 98829, 22810 98836), στο Τμήμα Αλιείας Νάξου (τηλ : 22850 23990).