Με «οδηγό» τα ηλεκτρονικά βιβλία θα προσυμπληρωθεί φέτος το έντυπο Ε3 για περίπου 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλάζοντας ριζικά τη φορολογική διαδικασία για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο έντυπο με προσυμπληρωμένες τις στήλες των εσόδων και των δαπανών, πρόσθετες πληροφορίες για τους ενεργούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα POS της επιχείρησης αλλά και με νέους κωδικούς για ενισχύσεις και απαλλαγές.

Το έντυπο θα αποτυπώνει την «εικόνα» των ηλεκτρονικών βιβλίων με τα στοιχεία που τηρούν οι υπόχρεοι στο myDATΑ, έχοντας ως βάση το τεκμαρτό εισόδημα που έχει υπολογίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα στοιχεία ωστόσο δεν θα είναι γραμμένα σε πέτρα καθώς θα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις.

Η αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος από τους ελεύθερους επαγγελματίες οδηγεί πάντως αναγκαστικά στην υποβολή αίτησης για τη διενέργεια ελέγχου ή για αντικειμενικούς λόγους (στρατιωτική θητεία, νοσηλεία, εγκυμοσύνη κλπ) στην πλατφόρμα που θα ανοίξει η ΑΑΔΕ στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ με την οποία παρέχονται οδηγίες για τον τύπο και το περιεχόμενου του φετινού εντύπου Ε3 ορίζει τα εξής:

Το  Ε3 συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων).

Η ΑΑΔΕ έχει  προσυμπληρώσει κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά στους σχετικούς κωδικούς των αντίστοιχων πινάκων βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ.  Εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών εξόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ, όλα τα έξοδα προσυμπληρώνονται στον κωδικό 585 («Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα») της στήλης «Σύνολο», στην επιλογή 016 του σχετικού Υποπίνακα.

Η ορθή και ακριβής συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του φορολογούμενου. Η προσυμπλήρωση των κωδικών του Εντύπου Ε3 έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του φορολογουμένου και δεν είναι δεσμευτική για αυτόν. Τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο.

Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/μέρη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται για τα επιμέρους εισοδήματά τους.

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.

Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση).

Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.

Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.

Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσίας.

Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, το Ε3 συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία).

Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, καθώς και όταν αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο χωρίς να αναγράφονται ποσά.

Την ίδια ώρα στο έντυπο Ε3 έχουν γίνει οι ακόλουθες αλλαγές:

-προστέθηκε στα κριτήρια μεγέθους οντοτήτων νέα γραμμή «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση»
προστέθηκαν η έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι  ενισχύσεις της ΕΕ με βάση το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» και η χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία ενέργεια και ψηφιοποίηση που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.