Ο Δήμος Πάρου, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα προβεί στην προμήθεια συνολικά 210 καινούριων κάδων απορριμμάτων, 20 διπλών επιστύλιων κάδων απορριμμάτων με σταχτοδοχείο και ενός νέου πλαστικού κάδου για το υπόγειο σύστημα κάδων απορριμμάτων, με τον προϋπολογισμό να αγγίζει τις 35.067,20 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς, μετά την με αρ. πρωτ. 9113/23-05-24 πρόσκληση προς Οικονομικούς φορείς (με ΑΔΑΜ: 24PROC014801542), η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και τις προσφορές που κατατέθηκαν, ενέκρινε τα παρακάτω:

α) την εκτέλεση της προμήθειας, 10 καινούριων πλαστικών κάδων 120 λίτρων, 80 πλαστικών κάδων 240 λίτρων, 20 πλαστικών κάδων 360 λίτρων, 10 πλαστικών κάδων 770 λίτρων και 90 πλαστικών κάδων 1100 λίτρων, με την  υπ’ αρ. 556/04-06-2024 απόφαση, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε με το διαστρικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», και στην αγγλική γλώσσα HELESI, έναντι του ποσού των 29.698,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

β) την προμήθεια 20 διπλών επιστύλιων κάδων απορριμμάτων με σταχτοδοχείο, 70 λίτρων, με την υπ’ αρ. 557/04-06-2024 απόφαση, στην ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟ ΠΑΝ Ε.Ε., έναντι του ποσού των 3.521,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

γ) την εκτέλεση της προμήθειας ενός νέου πλαστικού κάδου για το υπόγειο σύστημα κάδων απορριμμάτων, 2500 λίτρων, με την υπ’ αρ. 558/04-06-2024 απόφαση, στην GEPALIFT I.K.E, έναντι 1.847,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Η αγορά των κάδων θα καλυφθεί  από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου (από ιδίους πόρους), ενώ ο χρόνος παράδοσης των ανωτέρω ειδών προμήθειας, ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς με σχετική δήλωσή του αναφέρει:

«Οι τρεις αυτές προμήθειες νέων κάδων απορριμμάτων στον Δήμο μας, για την αντικατάσταση μεγάλου αριθμού παλαιών, που  παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα, εντάσσονται στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας για την καθαριότητα της Πάρου.

Η καθαριότητα του νησιού μας και η συλλογή απορριμμάτων αποτελούν βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και με την υλοποίησή της, αναβαθμίζεται συνεχώς ο εξοπλισμός που διαθέτει ο Δήμος μας».