"Για ακόμη μια Φορά ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου η εύκολη λύση για τα προβλήματα διαχείρισης στο νησί της Πάρου.

Ο κ. Κωβαίος αρνείται εσκεμμένα να μιλήσει και να πει την αλήθεια στους Παριανούς για την κατάσταση του ΧΥΤΑ όταν παρελήφθη από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου παρέλαβε έναν ΧΥΤΑ στα όρια κορεσμού, ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί.

Οι μελέτες του Δήμου Πάρου που παραδόθηκαν στον ΦΟΔΣΑ δεν αντιμετώπιζαν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε περιέλθει ο ΧΥΤΑ σε συνθήκες υπερκορεσμού, όταν παραδόθηκε από τον ΣΥΔΙΣΑΠΑ στον ΦΟΔΣΑ κάτι που ήταν εις γνώση της Δημοτικής αρχής.

Οι μελέτες και τα τεύχη της Επέκτασης του ΧΥΤΑ και της Μονάδας Βιοαποβλήτων έπρεπε να ανασχεδιαστούν από τον ΦΟΔΣΑ, καθώς διαπιστώθηκαν  βασικές ελλείψεις οι οποίες θα δημιουργούσαν προβλήματα τόσο στην ποιότητα κατασκευής του έργου αλλά και στην διαγωνιστική διαδικασία. Η κακοδιαχείριση του ΧΥΤΑ και οι προχειρότητες της δημοτικής αρχής από το 2015 ως προς τα Περιβαλλοντικά ζητήματα συνέβαλαν στον να οδηγηθούμε σήμερα σε αυτή την κατάσταση.

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου υπέβαλε πρόταση το 2022 και κατάφερε να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση των απαιτούμενων και αναγκαίων έργων για τον νησί της Πάρου όπως είναι η Επέκταση του ΧΥΤΑ, η αναβάθμιση της ΕΕΛ και η δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων.

Ως προς την δήθεν τεχνητή κρίση που δηλώνει ο κος Κωβαίος πως δημιουργεί ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, τονίζουμε πως ο ΧΥΤΑ Πάρου λειτουργεί από την ημέρα που παρελήφθη από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου αποκλειστικά σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση αυτού, σύμφωνα και με τον εξοπλισμό (και την κατάσταση) που παραδόθηκε σε αυτόν.

Με την 183/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Πάρου ενέκρινε τον Κανονισμό Καθαριότητας της Πάρου. Αλήθεια, τι από τα αναφερόμενα επί αυτού και ως προς τις υποχρεώσεις του Δήμου εφαρμόζεται;

Τι εφαρμόζει ο Δήμος Πάρου ως προς τα αναγραφόμενα περί τοποθέτησης στους κάδους (ή εκτός αυτών) άλλων αποβλήτων (ογκώδη, απόβλητα κηπουρικών εργασιών, ΑΕΚΚ κ.α.) εκτός αυτών για τα οποία προορίζονται;

Τα απόβλητα στο Ζευλάκι αφορούν αδρανή υλικά (ΑΕΚΚ), ξυλώδη και ογκώδη απόβλητα κ.α. τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν προς ταφή στον ΧΥΤΑ Πάρου αλλά επιβάλλεται και πρέπει να διατεθούν προς ανακύκλωση με κατάλληλη διαλογή είτε να προωθηθούν στις δύο αδειοδοτημένες μονάδες ΑΕΚΚ που λειτουργούν σήμερα στο νησί.

Για την δράση των μονάδων αυτών ο κ. Κωβαίος ενημερώθηκε σχετικά στην ημερίδα που διοργανώθηκε στις 3 Ιουνίου στην Πάρο από τον εκπρόσωπο του αρμόδιου ΣΕΔ ΑΕΚΚ που είναι συμβεβλημένες, ο οποίος δήλωσε διατεθειμένος και πρόθυμος να βοηθήσει ως προς την λύση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας τα ΑΕΚΚ μεταφέρονται με ευθύνη του κύριου ή του αναδόχου του έργου από το οποίο παρήχθησαν, από συλλέκτες-μεταφορείς εγγεγραμμένους στο ΗΜΑ σε εγκαταστάσεις υποδοχής ΑΕΚΚ, σε συνεργασία με ΣΕΔ ΑΕΚΚ και στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης συνεργασίας του αναδόχου ή του κύριου του έργου, στην περίπτωση που δεν το έχει αναθέσει, με το ΣΕΔ.

Γιατί γίνεται ανάθεση από τον Δήμο σε ιδιώτες η μεταφορά αυτών των ΑΕΚΚ στον ΧΥΤΑ (ενώ είναι γνωστό το πρόβλημα κορεσμού του ΧΥΤΑ και το γεγονός πως τα Απόβλητα αυτά δεν γίνονται αποδεκτά από την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση αυτού) και δεν εφαρμόζει ο Δήμος, όπως επιβάλλεται, τις προβλεπόμενες διαδικασίες στον Κανονισμό Καθαριότητας;

Αντί να εντατικοποιήσει άμεσα τις προσπάθειες διάθεσης των αποβλήτων αυτών προς ανακύκλωση, την μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή (με συνεπακόλουθη μείωση του τέλους ταφής που ισχύει από 01/01/2022) και να επιδιώκει την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και για άλλα ρεύματα αποβλήτων στο νησί για ακόμη μια φορά προτιμά σκόπιμα να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, να βλέπει εχθρούς και να επιρρίπτει ευθύνες στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Είμαστε σίγουροι πως και για το τέλος ταφής και την εφαρμογή αυτού θα κατηγορήσει και πάλι τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ως το εύκολο θύμα.

Θάβοντας τα πάντα στον ΧΥΤΑ (πρακτική του, όσο λειτουργούσε τον ΧΥΤΑ, σύμφωνα και  λεγόμενα του) στοχεύει να καταστήσετε το νησί της Πάρου βιώσιμο και πρότυπο κυκλικής οικονομίας;

Κατά τα άλλα κατηγορεί τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου για να αποποιηθεί των ευθυνών του, αλλά καμιά συζήτηση για την κατάσταση στην οποία παρέδωσε τον ΧΥΤΑ στον ΦΟΔΣΑ και την κακοδιαχείριση αυτού από το 2015.

Κατά τα άλλα κατηγορεί τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου για την κατάσταση στον ΧΥΤΑ σήμερα αλλά καμιά συζήτηση για το αν είναι συνεπής ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις, άνω των 630.000,00 € για όλο το έτος 2022.

Κατά τα άλλα διοργανώνει ημερίδες για να λέει ότι θα εφαρμόσει πρακτικές κυκλικής οικονομίας στο νησί αλλά από ουσία και άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα σημερινά προβλήματα μηδέν.

Κατά τα άλλα εγκρίνει κανονισμούς καθαριότητας για να λέει ότι έγιναν στα χαρτιά αλλά από τήρηση και εφαρμογή αυτών μηδέν.