Τη θέση της γύρω από το «ακανθώδες» ζήτημα της τυχόν λειτουργίας ψηφιακών / απομακρυσμένων πύργων ελέγχου δημοσιοποίησε η ΥΠΑ, δια μέσου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση.

Όπως αναφέρει η ΥΠΑ, η υλοποίηση του έργου θα αναβαθμίσει την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα, απαιτώντας τη συμμετοχή και αναβάθμιση του ρόλου των επιχειρησιακών ειδικοτήτων της αεροναυτιλίας με αναβαθμισμένη εκπαίδευση (ελεγκτές, ηλεκτρονικοί και πληροφοριών πτήσεων) και από πουθενά δεν προκύπτει η απομάκρυνσή τους από τους υφιστάμενους πύργους ελέγχου.

Η απάντηση της ΥΠΑ είναι η ακόλουθη:

-Τα συστήματα Digital/Remote Towers στα περιφερειακά αεροδρόμια και το απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου (ROC), θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τους υφιστάμενους πύργους ελέγχου των εν λόγω αεροδρομίων για τις περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων αναγκών (φυσικές καταστροφές, κεβερνοεπιθέσεις, αναγνωρίσεις αντικειμένων, ζώντων ζώων και αεροσκαφών κλπ).

Το έργο στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των Πύργων Ελέγχου για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών και για την αντιμετώπιση περιπτώσεων φυσικών ή άλλων καταστροφών (Contingency & Emergency), όπως προκύπτει από τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

-Η εκπαίδευση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας θα αναβαθμιστεί, καθόσον στον εξοπλισμό προβλέπεται και προσομοιωτής (simulator) για κάθε Πύργο Ελέγχου, όπου θα δίδει τη δυνατότητα εκπαίδευσης των Ελεγκτών στο περιβάλλον του Χώρου που ελέγχουν σε αντίθεση με την έως σήμερα εκπαίδευσή τους στον πύργο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και στο περιβάλλον αυτού, που ουδεμία σχέση έχει με το δικό τους περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στην επαγγελματική ικανοποίηση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας καθιστώντας το περιβάλλον εργασίας τους σύγχρονο και ελκυστικό, μέσω και του εξοπλισμού του με τεχνολογία αιχμής.

-Δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα ή κώλυμα στη λειτουργία των υπολοίπων συστημάτων αεροναυτιλίας (τηλεπικοινωνιακές υποδομές διασύνδεσης, κλπ), τουναντίον θα προκαλέσει την αναβάθμιση αυτών.

-Η σχετική μελέτη αφορά στο σύνολο των περιφερειακών Α/Δ και όχι μόνο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν παραχωρηθεί στην Fraport.

-Με την ολοκλήρωση του έργου οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας θα έχουν τη δυνατότητα παροχής αναβαθμισμένων και ασφαλέστερων υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με αυξημένη την παροχή πληροφοριών για την ασφάλεια του αεροδρομίου, την κάλυψη των «τυφλών σημείων», την άμεση ανίχνευση αντικειμένων και ζώων κλπ. Επιπλέον, θα προκαλέσει τη μείωση των καθυστερήσεων με συνέπεια την αύξηση της δυνατότητας επίτευξης των σχετικών στόχων που θέτει το Eurocontrol, την καλύτερη εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης και τελικά την αύξηση του τουριστικού προϊόντος με θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας.

-Ήδη λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία σε χώρες όπως η Αγγλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Σουηδία και Νορβηγία και δρομολογείται η λειτουργία τους σε άλλες όπως η Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Νέα Ζηλανδία κλπ.

Συμπερασματικά εκ των άνω προκύπτει ότι η υλοποίηση του έργου θα αναβαθμίσει την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα και απαιτεί τη συμμετοχή και αναβάθμιση του ρόλου των επιχειρησιακών ειδικοτήτων της αεροναυτιλίας με αναβαθμισμένη εκπαίδευση (Ελεγκτές, Ηλεκτρονικοί και Πληροφοριών Πτήσεων) και από πουθενά δεν προκύπτει η απομάκρυνσή τους από τους υφιστάμενους πύργους ελέγχου.

Τι αναφέρει η ΥΠΑ για την ανάθεση της μελέτης

-H ανάθεση της Μελέτης, με έργο την «Καταγραφή Επιχειρησιακών Απαιτήσεων και Τεχνικών Προδιαγραφών για δημιουργία Digital/Remote Towers στα Περιφερειακά Αεροδρόμια», σε εξωτερικό σύμβουλο έγινε κατόπιν της από 18-01-2023 σχετικής εισήγησης της Αν. Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

-Για την υλοποίηση της προκήρυξης και ανάθεσης της μελέτης τηρήθηκαν οι διατάξεις του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι αντίστοιχες ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις.

-Η μελέτη παραλήφθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΥΠΑ (Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας – Δ21) και υποβλήθηκε την 3-3-2023 στον Διοικητή της ΥΠΑ, δίχως σχόλια και παρατηρήσεις (συνημμένο 2), ο οποίος εν συνεχεία διαβίβασε αυτήν αρμοδίως, στο Υπουργείο για ενημέρωση και κατά την κρίση του ενέργειες.

-Επιπρόσθετα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων – Δ18, ήδη από τον Οκτώβριο του έτους 2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Διοικητή της ΥΠΑ δηλώνει, ότι η λύση των Remote Towers «…ίσως μελλοντικά να αποδειχθεί ενδεδειγμένη για την Χώρα μας….» (συνημμένο 4).

-Αναφορικά με τις επισκέψεις του Διοικητή της ΥΠΑ στην αντίστοιχη γερμανική ΥΠΑ (DFS) στο Μόναχο και Φρανκφούρτη, αυτές αφορούσαν συστήματα εναέριας κυκλοφορίας του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του Μονάχου (data center, σύγκριση λειτουργίας πύργου ελέγχου Αθηνών με αυτόν του Μονάχου λόγω ομοιοτήτων κλπ) και την χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων (campus) της γερμανικής ΥΠΑ στην Φρανκφούρτη, την λειτουργία της ακαδημίας εκπαίδευσης του προσωπικού της DFS κλπ, ενόψει της μελλοντικής και ενδεχόμενης μετεγκατάστασης της ΥΠΑ από το Ελληνικό σε νέα έδρα.

-Σε κάθε περίπτωση, οι επισκέψεις του Διοικητή της ΥΠΑ αλλά και των στελεχών της σε ξένους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς συμβάλει στην εξωστρέφεια της ΥΠΑ, την ανάπτυξη συνεργασιών και σύσφιξη σχέσεων με αποτέλεσμα την αλληλοϋποστήριξη σε διεθνείς οργανισμούς (Eurocontrol, EASA, ICAO, CANSO etc). Την εξωστρέφεια αυτή της ΥΠΑ υποστηρίζει θερμά και το εποπτεύον Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

-Η Υπηρεσία δεν γνωρίζει εάν το έργο θα το υλοποιήσει η γερμανική DFS ή άλλος ανάδοχος που πιθανόν θα προκύψει από την ενδεχόμενη διαγωνιστική διαδικασία.

-Σύμφωνα με τη μελέτη το έργο περιλαμβάνει δύο (2) στάδια, με το πρώτο στάδιο να αφορά στα δεκατέσσερα (14) αεροδρόμια της Fraport. Εξαιρέθηκαν όμως τα δύο (2) αεροδρόμια διττής χρήσης (πολιτικής και στρατιωτικής) των Χανίων και Ακτίου, για ευνόητους λόγους. Στο δεύτερο στάδιο και εφόσον εξασφαλισθεί η σχετική χρηματοδότηση θα ακολουθήσουν τα αεροδρόμια αρμοδιότητας ΥΠΑ.

-Η μελέτη περιλαμβάνει στοιχεία κόστους του έργου, τα οφέλη του για τη Χώρα μας, καθώς και την δυνατότητα χρηματοδότησης του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα του πρώτου σταδίου.

-Την παρούσα περίοδο είναι σε εξέλιξη έντεκα προγράμματα για την αεροναυτιλία (με καθυστερήσεις σε ορισμένα εξ αυτών, λόγω και δικαστικών εμπλοκών των συμμετεχόντων εταιρειών), συνολικού ποσού περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ, η ολοκλήρωση των οποίων θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της, μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων και του εξοπλισμού της και θα την οδηγήσει στη σύγχρονη εποχή με ταυτόχρονη αύξηση των δυνατοτήτων της για την ικανοποίηση των τεθέντων από τους διεθνείς οργανισμούς (ICAO, Eurocontrol, EASA) στόχων.

-Για την Υπηρεσία δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας αλλά παράλληλης υλοποίησης των δύο θεμάτων (Digital-Remote Towers και αναβάθμιση συστημάτων και εξοπλισμού αεροναυτιλίας).