Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης στον οικισμό Αγ. Γεωργίου του Δήμου Αντιπάρου, αφού εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων, για την προμήθεια και εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για τον οικισμό Αγ. Γεωργίου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μιας φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, με μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 300 m3 πόσιμου νερού, σε κατάλληλα επιλεγμένη για το σκοπό αυτό θέση στον οικισμό Αγ. Γεωργίου του Δήμου Αντιπάρου. Η προμήθεια της μονάδας αφαλάτωσης κρίνεται επιτακτική λόγω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έργο κατασκευής εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον εν λόγω οικισμό και δεν υπάρχει εναλλακτική διάθεσης πόσιμου νερού καθώς οι υφιστάμενες δημοτικές γεωτρήσεις στην περιοχή παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη αγωγιμότητα (> 5.000μS/cm).