Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του το τμήμα “Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)” της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ, πρώην ΔΙΕΚ) ΣΥΡΟΥ, κατά το επόμενο έτος επαγγελματικής κατάρτισης 2024-2025, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. του Υπουργείου Παιδείας (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, από την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, ώρα 12:00, έως και την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, ώρα 14:00:

https://mitrooiek.minedu.gov.gr/#/JobApplication/WelcomeCandidate

Επίσης, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, στις 27 Μαρτίου 2024, θα γίνουν προσπάθειες να τεθεί σε λειτουργία και να μπει στο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2024 και το τμήμα “Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας” της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ, πρώην ΔΙΕΚ) ΣΥΡΟΥ, για το οποίο κατά την παρελθούσα χρονιά επαγγελματικής κατάρτισης, δεν υπήρξε επαρκής αριθμός αιτήσεων· ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει είναι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές να εγγραφούν και να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. του Υπουργείου Παιδείας (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία.