Σημαντικές ειδήσεις  από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου και Αντιπάρου για τη χωροθέτηση νέου επιβατικού λιμένα στην Πάρο και την εκπόνηση μελέτης για ειδική οικολογική αξιολόγηση λιμένα Αντιπάρου.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου και Αειφόροι Νήσοι Αναπτυξιακή Α.Ε για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση για Χωροθέτηση Νέου Επιβατικού Λιμένα Νήσου Πάρου, Συλλογή Γεωδεδομένων, Εκτέλεση Αποτυπώσεων και Σύνταξη Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) και μελέτη που χρειάζεται για την έγκριση εκτέλεσης του έργου για το Λιμάνι της Αντιπάρου. Για το τελεθυταίο έχουν σταλεί οι εγκρίσεις του ΥΕΝ, ΓΕΝ, Εναλίων αλλά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου λόγω της ύπαρξης Ποσειδωνίας ζητάει μια Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. Οπότε αποφασίστηκε η εκπόνηση μελέτης για ειδική οικολογική αξιολόγηση λιμένα Αντιπάρου.

Δείτε τις αποφάσεις που δημοσιευθήκαν στη Διαύγεια: