Στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Απριλίου 2024, που διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πάρου, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής του νέου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, όπως προβλεπόταν στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς, με βάση την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 4436/14-03-2024 προκήρυξη, προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Πάρου. Κατόπιν, με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6537/12-04-2024 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κας Ιφιγένειας Χατζηγεωργίου, με θέμα την πρόσληψη Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προσκλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσεως όπως υποβάλουν δήλωση – αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και ό,τι άλλο έγγραφο θεωρηθεί πρόσφορο για την πλήρωση της θέσης έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 14.00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου.

Με την πάροδο της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας, υποψήφιος για τη θέση έθεσε μόνο ο δικηγόρος Πάρου, κ. Αναστάσιος Θεοχαρίδης. Στην μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Θεοχαρίδης ανεδείχθη ο νέος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στην Πάρο, εξασφαλίζοντας την ειδική πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) επί των πραγματικά παρόντων μελών που παρευρίσκονταν κατά την έναρξη της ψηφοφορίας, συγκεντρώνοντας 17 ψήφους. Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.

Λίγα λόγια για τον θεσμό:

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης (εφεξής Συμπαραστάτης) αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, διά των οποίων του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη αποτελεί η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθεί το καταγγελθέν πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό, την ίδια στιγμή, εγκαθιδρύεται μία μορφή μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος έχει ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου.

Δικαίωμα υποβολής αναφοράς στον Συμπαραστάτη αναγνωρίζεται μόνο στο πρόσωπο του/της άμεσα θιγόμενου πολίτη – επιχείρησης. Συνεπώς, η ύπαρξη άμεσου έννομου συμφέροντος αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της υποβαλλόμενης καταγγελίας.

Αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις

ενώπιων του υποθέσεις, είτε εγγράφως, με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και των νομικών του προσώπων, είτε προφορικά, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις πλήρως τον/την ενδιαφερόμενο/η πολίτη ή επιχείρηση ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη. Η ενημέρωση πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνει χώρα, εγγράφως ή προφορικά, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αναφοράς - καταγγελίας.

Επισημαίνεται, ότι η υποβολή καταγγελίας ενώπιον του Συμπαραστάτη δε διακόπτει προθεσμίες για την κίνηση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, όπως, ιδίως την δεκαπενθήμερη προθεσμία για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον της χωρικά αρμόδιας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, κατά των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Επίσης, η υποβολή της καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, ιδίως του Επόπτη ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο άσκησης της διαμεσολαβητικής αρμοδιότητας του, ο Συμπαραστάτης δύναται να αιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή των νομικών του προσώπων, κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο που αφορά την καταγγελλόμενη υπόθεση, υπό τη ρητή επιφύλαξη του πδ. 28/2015 για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση και με σκοπό την ουσιαστική εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων, οι καταγγελλόμενες υπηρεσίες οφείλουν να αποκρίνονται και να απαντούν τεκμηριωμένα στην αλληλογραφία του Συμπαραστάτη, αναφέροντας, ιδίως, τις απόψεις και τις ενέργειές τους, όσον αφορά το καταγγελθέν περιστατικό.

Βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη συνιστά η σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσής του, οφείλει να την παρουσιάσει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής.

Ο Συμπαραστάτης δύναται να καταθέτει ειδικές προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης, οι οποίες αποσκοπούν, κατά κανόνα, στη βελτίωση των σχέσεων της δημοτικής διοίκησης με τους διοικουμένους.

Επισημαίνεται ότι οι ειδικές προτάσεις, είτε προσαρτώνται στο σώμα της ετήσιας έκθεσης των Συμπαραστατών, είτε εκδίδονται αυτοτελώς μέσω δημοσίευσης ειδικού εγγράφου που φέρει τον τίτλο «Ειδική Πρόταση». Ιδίως στην δεύτερη περίπτωση o Συμπαραστάτης υποχρεούται να υποβάλλει την Ειδική Πρόταση στον οικείο Δήμαρχο και να την κοινοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο γενικό γραμματέα του Δήμου. Επίσης, υποχρεωτική είναι η δημοσίευση των ειδικών προτάσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, με μέριμνα των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς, για την επιλογή του νέου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, με σχετική δήλωσή του αναφέρει:

«Στόχος του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι να καταστήσει τις διαδικασίες που αφορούν τον δημότη πιο απλές. Να βοηθήσει τον δημότη να διαχειριστεί το ζήτημά του αποφεύγοντας μία πρόσθετη προσφυγή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς ή τη δικαιοσύνη, να σταθεί δίπλα του προκειμένου να λυθούν τα προβλήματά του μέσα στα πλαίσια του Δήμου, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία. Παράλληλα, συνεργαζόμενος με τις υπηρεσίες, να μπορεί να προτείνει λύσεις εφικτές που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή όλων.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον δικηγόρο Πάρου κ. Αναστάσιο Θεοχαρίδη για την εκλογή του και να του ευχηθώ καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει μπροστά του».