Ανακοίνωση Δήμου Πάρου για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Α) Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων – καθαρισμό δασών, αλσυλλίων Δήμου Πάρου για το έτος 2024 και Β) Καθαρισμός – αποψίλωση ρείθρων και χαντακιών οδικού δικτύου για πολιτική προστασία»

Ο Δήμος Πάρου, με βάση την υπ. αρ. 04/2024 διακήρυξη, με αρ. πρωτ. 8725/18-05-2024 (ΑΔΑ: 957ΑΩΞΓ-ΡΗ1), διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Α) Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων – καθαρισμό δασών, αλσυλλίων Δήμου Πάρου για το έτος 2024 και  Β) Καθαρισμός – αποψίλωση ρείθρων και χαντακιών οδικού δικτύου για πολιτική προστασία». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό 170.927,80€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής και φορέα χρηματοδότησης το Δήμο Πάρου.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη νήσο Πάρο Νομού Κυκλάδων. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04-06-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα διενεργηθεί την 06-06-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικούς αριθμούς: 350855, 350856, 350857, 350858 όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης, το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.paros.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.