Βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 75, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/6-10-2023( ΦΕΚ Τεύχος Α΄163/6-10-2023) με θέμα: «αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού ….» και ισχύει, καλείσθε την 20η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης

Θέμα 1ο Δευτέρα αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Έγκριση λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Απριλίου 2024

Θέμα 3ο Έγκριση αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Πάρου έτους 2024.

Θέμα 4ο Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 2024 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Πάρου, συνολικού ποσού 46.720,00€ «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2024-Β Κατανομή».

Θέμα 6ο Αποδοχή ποσού 59.246,26€ από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνέχεια της με αρ 131/2022 απόφασης του Εφετείου Αιγαίου υπέρ του Δήμου για χρήση δημοτικού κτηρίου-και εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑΕ εσόδων και ΚΑΕ εξόδων.

Θέμα 7ο Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας  φορτηγού οχήματος για τη μεταφορά του εκλογικού υλικού για τις επικείμενες εκλογές της 9-6-2024.

Θέμα 8ο Έγκριση μετακινήσεως του Δημάρχου του Δήμου Πάρου, καθώς και της κάλυψης των δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.

Θέμα 9ο Διαγραφή ανείσπρακτων δημοτικών τελών, δημοτικών φόρων και ΤΑΠ λόγω βεβαίωσης σε λάθος ιδιοκτήτη.

Θέμα 10ο Τροποποίηση της με αρ. 46/2024(ΑΔΑ:99ΩΘΩΞΓ-Η11)απόφασης της δημοτικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Θέμα 11ο Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για συντήρηση-επισκευή οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 12ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα δημοτικών κτηρίων –καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών –άσπρισμα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών –μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου έτους 2024Ομάδα Δ΄ «Παροχή υπηρεσιών για τη μίσθωση, συντήρηση και καθαρισμό κινητών χημικών τουαλετών του Δήμου Πάρου έτους 2024», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 349397).

Θέμα 13ο Έγκριση σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πάρου Ιούνιος 2024» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, με το λόγο του κατεπείγοντος και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

Θέμα 14ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα δημοτικών κτηρίων –καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών –άσπρισμα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών –μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου έτους 2024 Ομάδα Β΄ «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Πάρου έτους 2024», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 349394).

Θέμα 15ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα δημοτικών κτηρίων –καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών –άσπρισμα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών –μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου έτους 2024 Ομάδα Ε΄ «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου έτους 2024»,(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 349399).

Θέμα 16ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα δημοτικών κτηρίων –καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών –άσπρισμα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών –μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου έτους 2024 Ομάδα Α΄«Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα δημοτικών κτηρίων Δήμου Πάρου έτους 2024», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 349390).

Θέμα 17ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πάρου έτους 2024».

Θέμα 18ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και στρωμάτων στο Δήμο Πάρου».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς