Ο Δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς, με βάση την υπ. αρ. πρωτ. 8864/20-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΡ42ΩΞΓ-9Α8) διακήρυξη, προκήρυξε την δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εύρεση και μίσθωση ακινήτων για χώρους στάθμευσης, στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου, πλησίον του παραδοσιακού οικισμού της Παροικίας και της περιφερειακής οδού (Αγίας Θεοκτίστης), εκτάσεως από 500 τ.μ. και άνω εκάστου.

Η χρονική διάρκεια των μισθώσεων των προσφερόμενων ακινήτων θα είναι έως δώδεκα (12) έτη.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίας Άννας Παροικία, Τ.Κ. 844 00 Πάρος), στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο, με την επωνυμία του διαγωνιζομένου και τα στοιχεία της Διακήρυξης (τίτλο, αριθμό πρωτόκολλου).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-06-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η Επιτροπή Εκτίμησης και Ελέγχου Καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων, θα παραλάβει τις αιτήσεις συμμετοχής και μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί της πληρότητας αυτών, όσον αφορά τους όρους της οικείας διακήρυξης.

Η Επιτροπή δημοπρασιών για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων θα διεξάγει τη δημοπρασία, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο Δήμαρχος, καλώντας να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το προς μίσθωση ακίνητό του.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη του κάθε ακινήτου που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τoν αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Πάρου, κ. Μωραϊτίδη Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.  (Ταχ. Διεύθυνση: Αγίας Άννας Παροικία, Τ.Κ. 844 00 Πάρος, τηλ.: 2284360146, email: moraitidis@paros.gr).