Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 15, παρ.1), ο Δήμαρχος Πάρου, καλεί, για λογαριασμό της εδρεύουσας στην Πάρο Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΤΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.", με αριθμό μητρώου 68114/81/Β/9/05 και αριθμό ΓΕΜΗ 048485138000, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως μετόχους της Δημοτικής Α.Ε. σε Τακτική Σύγκληση, Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 8η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30μ.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πάρου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την απαλλαγή των ελεγκτών και μελών Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ 3ο:

Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2023.

ΘΕΜΑ 4ο:

Διάθεση των κερδών της χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ 5ο:

ΘΕΜΑ 6ο:

Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. και νέα σύνθεσή του.

Διάφορα θέματα: Ενημέρωση για τη λειτουργία του Πάρκου,υλοποίηση της Σύμβασης με την εταιρία ΔΙΩΝΗ κλπ.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, ή τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, ή ενδεχομένως, και από απόσταση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Δήμαρχος Πάρου

Μάρκος Ι. Κωβαίος