Σήμερα, Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:45 π.μ θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Ρόδο, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ή ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου είναι ένας Διαβαθμιδικός Φορέας στον οποίο συμμετέχουν οι 34 Δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ποσοστό 60% και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ποσοστό 40%.

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα με τα έσοδα του να αποτελούν αποκλειστικά οι εισφορές των Δήμων μελών του και έσοδα από επιχορηγήσεις-χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Όργανα διοίκησης του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟ.Δ.Σ.Α. είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η Περιφέρεια ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από επτά (7) μέλη.

Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά την Μείωση και Επικαιροποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής του Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, οικονομικού έτους 2024 κατά 2.740.536,25€ λαμβάνοντας υπόψη την υπ αρ. πρωτ. 108153/15-12-2023 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία το Υπουργείο θα παρακρατήσει από την τακτική επιχορήγηση των δήμων δλδ τους ΚΑΠ των Δήμων το τέλος ταφής του έτους 2022 και του α΄ εξαμήνου έτους 2023 για να το αποδώσει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Τονίζεται πως στην ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΦΟΔΣΑ που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2023 στην Αθήνα λήφθηκε ανάλογη ομόφωνη απόφαση μείωσης της Τιμολογιακής Πολιτικής του Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, οικονομικού έτους 2023 ως προς το καταβληθέν Τέλος Ταφής από τους Δήμους κατά 1.616.384,40 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/Α/13.4.2023).

Το δεύτερο Θέμα προς συζήτηση στην Γενική Συνέλευση αφορά τις αρχαιρεσίες των εκπροσώπων των Δήμων για την ψήφιση και Εκλογή των τεσσάρων εκπροσώπων των Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα θα αποτελείται από τον Περιφερειάρχη, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργο Χατζημάρκο, τους δύο χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, Γιώργο Λεονταρίτη και Χρήστο Ευστρατίου, οι οποίο έχουν οριστεί μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη καθώς και από τέσσερα μέλη των Δήμων που θα εκλεγούν αποκλειστικά και μόνο από τους εκπροσώπους των Δήμων που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η Πρώτη Συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα με θέμα εκτός των άλλων την Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, την Εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα και την Ανάθεση δικαιωμάτων και εξουσιών σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου.