Την Παρασκευή 03-03-2023 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου με διευρυμένη σύνθεση και τη συμμετοχή όλων των Δημάρχων των νησιών στην Αθήνα σε κεντρικό ξενοδοχείο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της τακτικής συνεδρίασης, της 21/11/2022 και της συνεδρίασης Δια Περιφοράς της 29/12/2022.

ΘΕΜΑ 2ο: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕΔ οικ. έτους 2023.

ΘΕΜΑ 3ο: Αντισεισμική προστασία των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: προτάσεις και εκπόνηση μελετών.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων – Νομικών Συμβούλων ΠΕ Δικηγόρου με βαθμό παρ΄ Αρείω Πάγω, σε σχέση έμμισθης εντολής – πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση θεματικού συνεδρίου έτους 2023.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για διεξαγωγή Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (όπως ισχύει) σχετικά με την ανάληψη από οικονομικό φορέα της διοργάνωσης των συνεδριάσεων και ενός (1) συνεδρίου της ΠΕΔ για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την εκπόνηση έρευνας μέτρησης της κοινής γνώμης στα νησιά Νοτίου Αιγαίου, για θέματα:

Α) Κοινωνικές δομές στο Νότιο Αιγαίο – ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ή -και

Β) Διαβούλευση για τις περιοχές NATURA στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες για το 2023, για τη λογιστική υποστήριξη της ΠΕΔ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παραχώρησης οχημάτων ιδιοκτησίας ΠΕΔ σε ΟΤΑ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, για δράσεις πολιτικής προστασίας με σύμβαση χρησιδανείου.

ΘΕΜΑ 10ο: Ενημέρωση από το Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ‘’ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.’’ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά την έναρξη λειτουργίας του, σχετικά με τον προγραμματισμό δράσης του.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπων για Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών στους Δήμους Άνδρου, Αντιπάρου, Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Τήνου.

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Ορισμός εκπροσώπου.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόδοση Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2022.

ΘΕΜΑ 14ο: Επικύρωση της με αρ. 05/2023 απόφασης Προέδρου και Έγκριση ανάληψης του υπολοίπου ποσού ‘’Παγίας Προκαταβολής’’ οικ. έτους 2023, για κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών.

ΘΕΜΑ 15ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση – τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 16ο: Επικαιροποίηση της με αρ. 39/29-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΔ1ΟΚΔΠ-ΚΔ4) απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: ‘’Λήψη απόφασης για τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων των γραφείων των δύο (2) Τοπικών Παραρτημάτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου’’ και ορισμός Γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν. 4412, στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης.

ΘΕΜΑ 17ο: Επικαιροποίηση της με αρ. 43/18-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΔΚΟΚΔΠ-Ε63) απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την προμήθεια τεσσάρων (4) νέων ελαφρών πυροσβεστικών οχημάτων 4χ4.

ΘΕΜΑ 18ο: Επικαιροποίηση της με αρ. 110/21-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΣΨΤΟΚΔΠ-241) απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την προμήθεια 1.000 αντιτύπων της έκδοσης με τίτλο: ‘’Το Λεξικό του Ιδιώματος της Χάλκης (Δωδεκανήσου) του Μιχάλη Ε. Σκανδαλίδη.

ΘΕΜΑ 19ο: Επικαιροποίηση της με αρ. 112/29-12-2022 (ΑΔΑ: 90Γ7ΟΚΔΠ-ΗΙΧ) απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για τη διαβούλευση που διεξάγεται για τις περιοχές Natura στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου».

ΘΕΜΑ 20ο: Πρόταση για ‘’Συμπλήρωση του άρθρου 16 του Ν. 3852/2010, όσον αφορά τον Ιατρό Εργασίας’’.

ΘΕΜΑ 21ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το ‘’πεδίο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού στην Πάτμο’’.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πρωτογενών αιτημάτων ανάληψης δαπάνης το έτος 2023 για:

  • την προμήθεια γραφικής ύλης των υπηρεσιών της ΠΕΔ Νοτίου
  • την προμήθεια γραφίτη (toner) των υπηρεσιών της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου
  • την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου
  • την αποστολή αλληλογραφίας της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου με εταιρεία ταχυμεταφορών.

ΘΕΜΑ 23ο: Πρόταση από την OTAVOICE.GR Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για καθημερινή ειδησεογραφική κάλυψη των δραστηριοτήτων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στην ιστοσελίδα OTAVOICE.GR

ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης για την πρόταση από το ηλεκτρονικό περιοδικό ‘’ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ’’ για προβολή των δραστηριοτήτων της ΠΕΔ.

ΘΕΜΑ 25ο: Α) Αίτημα Δήμου Τήνου για χρηματοδότηση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων:

Ø TinosFoodPaths

Ø Tinosrunning experience

Β) Αίτημα – πρόταση αγοράς παραδοσιακής σειράς αγγειοπλαστικής.

Γ) Αίτημα Συλλόγων Γυναικών Ρόδου (ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ, ΜΑΣΣΑΡΩΝ, ΠΑΣΤΙΔΑΣ, ΣΟΡΩΝΗΣ), για διοργάνωση εκδήλωσης γαστρονομίας και παράδοσης της Ρόδου, στο Καστελόριζο.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση εξόφλησης δαπανών λειτουργίας υπηρεσιών ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα: α) λειτουργικών δαπανών Π.Ο.Ε. 2022 και β) δαπανών 2023.

ΘΕΜΑ 27ο : Επικύρωση αποφάσεων προέδρου αρ. 117 - 148 /2022 και 01-12/2023.

Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει τη Συνεδρίαση διαδικτυακά, σας αποστέλλουμε τον σχετικό σύνδεσμο: