Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξαχθεί στις 07/02/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), έτους 2023.

2. Έγκριση Σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2024-2027 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

3. Λήψη απόφασης περί απευθείας εκμίσθωσης του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση «Ξηρόκαμπος» της Δ.Ε. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Κ Δαμαριώνα από Αη Λιά στις δεξαμενές νερού Ράχης Δαμαριώνα και Αη Γιάννη Φιλωτίου».

5. Λήψη απόφασης για λύση ή μη μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Kοινότητα Αγίου Αρσενίου Νάξου.

6. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

7. Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων.

8. Προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου σε νέα ισόγεια αποθήκη με υπόγειο ιδιοκτησίας Δημήτριου Κάβουρα του Ιωάννη, σε ακίνητο ονομαζόμενο «Άμπελα» στη θέση «Βάγια» Κοινότητας Αγίου Αρσενίου Νάξου.

9. Προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου σε νέες διώροφες κατοικίες με υπόγειο, κολυμβητικές δεξαμενές & φύτευση δώματος, σε ακίνητο στο Καστράκι Κοινότητας Σαγκρίου Νάξου ιδιοκτησίας gem vacation hellas.∆ήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 03/02/2023 Αριθμός πρωτοκόλλου 2442/2023

10. Άδεια διέλευσης από Δημοτικές οδούς υπερμεγέθους οχήματος για τη μεταφορά τμήματος ανεμογεννήτριας από το λιμάνι της Νάξου έως την Κόρωνο Νάξου.

11. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΗΣ» για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

13. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της πρώην Σχολής Ουρσουλινών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.

14. Έγκριση τροποποίησης κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.