Υπεγράφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για «Περισυλλογή και Φιλοξενία Αδέσποτων Ζώων συντροφιάς», ανάμεσα στον Δήμο Πάρου και τον Σύλλογο Προστασίας Ζώων Πάρου-PAWS ∆ρυός Πάρου.

Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι οι υπηρεσίες περισυλλογής, φιλοξενίας, φροντίδας και επανένταξης εν γένει αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της υπ’αριθµ. 24/2023 µελέτης της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της υπ’αριθµ. 234/2023(Ψ06ΤΩΞΓ-55Φ) της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήμου περί εγκρίσεως πρακτικού διαπραγµάτευσης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35.996,80 €., ενώ η χρηματοδότηση γίνεται μέσω Δημοτικών Πόρων.

Πιο συγκεκριμένα, στις υπηρεσίες, περιλαμβάνονται εργασίες περισυλλογής, φιλοξενίας, νοσηλείας και φαρµακευτικής περίθαλψης υπό την καθοδήγηση αρµόδιου κτηνιάτρου, σίτισης, φροντίδα και προστασίας, μεταφοράς και επανένταξης αδέσποτων ζώων. Όλες οι εργασίες τέλος θα εκτελούνται µετά από συνεννόηση και επίβλεψη από την αρμόδια υπηρεσία του ∆ήµου.