Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 15, παρ.1), ο Δήμαρχος Πάρου, καλεί, για λογαριασμό της εδρεύουσας στην Πάρο Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΤΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.", με αριθμό μητρώου 68114/81/Β/9/05 και αριθμό ΓΕΜΗ 048485138000, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως μετόχους της Δημοτικής Α.Ε. σε Τακτική Σύγκληση, Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 21ηΦεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πάρου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Α.Ε. Πάρκο Πάρου

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, ή τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, ή ενδεχομένως, και από απόσταση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Δήμαρχος Πάρου

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς