Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και την Υπουργό Εσωτερικών κα. Νίκη Κεραμέως, επισυνάπτοντας την υπ’ αρ. 118/2024 (ΑΔΑ: 9ΘΚ6ΩΞΓ-9ΒΒ) ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για τη διεκδίκηση από τον Δήμο Πάρου και την απόδοση σε αυτόν, του «Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», προς ενημέρωση και για τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2024, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη στο σώμα, η με αρ. 12/28-03-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ν. Αιγαίου σχετικά με το «Τέλος Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» (άρθρο 30 του Ν. 5073/2023) με την οποία αποφάσισε ομόφωνα την απαίτηση και διεκδίκηση από την Πολιτεία της απόδοσης του συνόλου του Τέλους αυτού, στους Δήμους, στα όρια των οποίων ασκείται η δραστηριότητα της οποίας επακόλουθο είναι αυτό το έσοδο, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η ανταποδοτικότητα δε του εν λόγω τέλους θα προκύπτει από ειδικές προβλέψεις των προϋπολογισμών των Δήμων για αναπτυξιακές και περιβαλλοντολογικές δράσεις και ενέργειες.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των δημοτικών συμβούλων και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μπιζά, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου,  το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, αποφάσισε ομόφωνα να διεκδικήσει δυναμικά, από κοινού με το σύνολο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης των νησιών, την τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 5073/2023, σε ότι αφορά στην απόδοση του συνόλου του «Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» στους Δήμους, στα όρια των οποίων επιβάλλεται το συγκεκριμένο τέλος.