Προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η ενίσχυση των υποδομών στον Δήμο Πάρου

  • Η Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ανακοινώθηκε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.845.000,00 €, αφορά σε 2 κύρια υποέργα: :

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Αφορά στην κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς του νερού της μονάδας αφαλάτωσης Παρασπόρου προς την Αλυκή, τον Κάμπο και την ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Το νέο αυτό εξωτερικό δίκτυο, εκτός από τις επεκτάσεις και την εγκατάσταση νέων σωληνώσεων, προβλέπει την αντικατάσταση παλαιών αγωγών μεταφοράς επί της επαρχιακής οδού Κάμπου-Αλυκής.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

Αφορά την κατασκευή ενός νέου δικτύου εξωτερικού ύδρευσης που θα αντικαταστήσει τους παλαιούς ελαττωματικούς αγωγούς από αμίαντο, που βρίσκονται στην περιοχή της Αγκαιριάς Πάρου. Παράλληλα, θα γίνουν επεκτάσεις με τμήματα νέων δικτύων για την υδροδότηση περιοχών που δεν έχουν ακόμη νερό, όπως η Τρυπητή. Τέλος, θα κατασκευαστεί δεξαμενή αποθήκευσης νερού και καταθλιπτικός αγωγός για την μεταφορά νερού από την γεώτρηση της Τρυπητής που βρίσκεται στην περιοχή.

Ο Δήμος Πάρου, μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΠ), συνεχίζει τη στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους παράγοντες και θεσμικούς φορείς, προχωρώντας με ταχύ ρυθμό στην υλοποίηση σπουδαίων έργων υποδομής, επιδιώκοντας τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και της ποιότητας ζωής όλων των Παριανών.