Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, βάσει των κείμενων διατάξεων, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο την Πέμπτη στις 25 Απριλίου 2024 και ώρα 11, στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η γραπτή δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου και πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

3. Κάθε στοιχείο, που κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου, θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την  πλήρωση της θέσης .

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι:

Α. Έλαβε γνώση του περιεχομένου του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τις δεσμεύσεις και τις αποδοχές του Περιφερειακού Συμπαραστάτη.

Β. Έλαβε γνώση του περιεχομένου του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 σε περίπτωση που είναι συνταξιούχος.

Γ. Τα αναγραφόμενα στη δήλωση στοιχεία είναι αληθή και τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών είναι γνήσια και τα πρωτότυπα θα προσκομισθούν μόλις ζητηθούν.

Δ. Δεν είναι αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής και δεν υφίστανται στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των περιφερειακών συμβούλων του άρθρου 48 του ν. 4804/2021.

Η επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους. Επομένως, πρέπει να τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί το κύρος του θεσμού. Για την απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και ης Επιχείρησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απαιτούνται τριάντα (30) ψήφοι υπέρ ενός υποψηφίου εκ των 45 μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση, με την ίδια πλειοψηφία. Το πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ειδική πλειοψηφία, ούτε στην πρώτη ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης και, ως εκ τούτου, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών. Ως προς την καταστατική θέση του εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.

Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής. Η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του είναι επιτρεπτή, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβούλιου, με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία που περιγράφηκε για την επιλογή του.

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες - Σχέση με τις υπηρεσίες της περιφέρειας

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης αποτελεί ένα θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και περιφέρειας και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των περιφερειακών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση εκ μέρους των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της. Στις περιπτώσεις αυτές, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση των καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίας της περιφέρειας, για την αποτροπή επανάληψής τους.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής.

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης μπορεί, επίσης, να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του Περιφερειακού Συμπαραστάτη υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Περιφερειακού Συμπαραστάτη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, με μέριμνα των περιφερειακών υπηρεσιών.

Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου https://www.pnai.gov.gr