Επανερχόμαστε στο θέμα του Μώλου, σε  συνέχεια του Δελτίου Τύπου που είχε εκδοθεί από τον Έπαρχο Πάρου κ. Κ. Μπιζά, για τις εργασίες εκσκαφής σε χώρο πλησίον του προστατευόμενου υγροτόπου «Έλος Μώλου ή Κεφάλου» με ημερομηνία 16 Μαΐου 2023.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21 Ιουλίου 2023, πραγματοποιήθηκε εκ νέου αυτοψία στην περιοχή του Μώλου από την υπάλληλο του Γραφείου Περιβάλλοντος Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην σχετική αυτοψία διαπιστώθηκε άντληση υδάτων από τα θεμέλια νεοαναγειρόμενης οικοδομής και διοχέτευση των υδάτων αυτών μέσω σωλήνων σε παρακείμενη χερσαία περιοχή με κέδρους, ακριβώς δίπλα στα όρια του προστατευόμενου υγροτόπου «Έλος Μώλου ή Κέφαλου», με αποτέλεσμα το σχηματισμό μίας λιμνώδους επιφάνειας.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή διοχέτευσης των εν λόγω υδάτων οι κέδροι να παρουσιάζουν εμφανή σημάδια μερικής αποξήρανσης.

Κατόπιν του σχετικού ελέγχου, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το έγγραφο (α.π. 99741/24.7.23), ζητάει την άμεση διακοπή των εργασιών διοχέτευσης των υπόψη υδάτων στην παρακείμενη περιοχή μέχρι να αποφανθεί σχετικά η αρμόδια Δασική Υπηρεσία.

Συγχρόνως με το ίδιο έγγραφο η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΝΑΙ, υπενθυμίζει το με α.π. 50193/564/10.5.23 προς την Υ.ΔΟΜ. Δήμου Νάξου & Μ.Κ. - αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της ανωτέρω οικοδομικής άδειας, να εξετάσει τη δυνατότητα διακοπής οικοδομικών εργασιών μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 - παρ.4 του Π.Δ./ΦΕΚ 229/ΑΑΠΘ/19-6-2012.

Σήμερα 24 Ιουλίου 2023, ο Έπαρχος Πάρου κ. Κ. Μπιζάς, απέστειλε έγγραφο (α.π. 3170 / 24.07.23) προς την Δ/νση Δασών Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με το οποίο ζητάει την αυτοψία της περιοχής και την εξακρίβωση της αιτίας αποξήρανσης των κέδρων ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις.