Η ΔΕΗ για το μήνα Μάρτιο ανακοίνωσε τιμή στα 19,5 σεντς/KWh στο πρόγραμμα Γ1/Ν1 για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες/ μήνα από 19,9 λεπτά το Φεβρουάριο. Για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες η τιμή είναι στα 20,7 σεντς/KWh

Η Protergia ανακοίνωσε τιμή στα 24,8 σεντς/KWh στο πρόγραμμα Protergia Οικιακό MVP Reward που γίνεται 18,8 σεντς/KWh με την έκπτωση συνέπειας.

O Ήρωνας ανακοίνωσε τιμολόγιο στα 25,6 σεντς/KWh για το πρόγραμμα Generous Home, με τη χρέωση να μειώνεται στα 20,4 σεντς/KWh με την έκπτωση συνέπειας 20%.

H Elpedison ανακοίνωσε τιμολόγιο στα 14,5 σεντς/KWh στο πρόγραμμα Elpedison Economy, χωρίς προϋπόθεση συνέπειας και χωρίς πάγιο. Επίσης ανακοίνωσε τιμή 20,27 σεντς/KWh μετά την έκπτωση συνέπειας (26,27 λεπτά χωρίς την έκπτωση) στο πρόγραμμα Elpedison Συνέπεια, και τιμολόγιο στα 23 σεντς/KWh για το πρόγραμμα Electricity Home Day.

H NRG ανακοίνωσε τιμολόγιο στα 16,9 σεντς/KWh στο πρόγραμμα NRG on Time με έκπτωση συνέπειας. Χωρίς την έκπτωση η τιμή διαμορφώνεται στα 19,9 σεντς/KWh.

H Watt+Volt ανακοίνωσε τιμή στα 24,5 σεντς/KWh. Η χρέωση παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Φεβρουάριο.

Η Φυσικό Αέριο Αττικής ανακοίνωσε χρέωση στα 18,5 σεντς/KWh με έκπτωση συνέπειας ενώ χωρίς έκπτωση η τιμή διαμορφώνεται στα 24,7 σεντς/KWh

Η ΖeniΘ ανακοίνωσε τιμή στα 19,4 σεντς/KWh για μηνιαία κατανάλωση από 0 - 270 kWh και 20,4 σεντς/KWh για κατανάλωση μεγαλύτερη των 270 kWh. Η χρέωση αφορά το πρόγραμμα Power home basic.

Η Volterra ανακοίνωσε τιμή στα 21,4 σεντς/KWh με το πάγιο στα 4,5€.

H Volton ανακοίνωσε τιμή στα 18,9 σεντς/KWh με έκπτωση συνέπειας για τα οικιακά τιμολόγια, ενώ η τιμή διαμορφώνεται 19,9 σεντς/KWh χωρίς έκπτωση συνέπειας.

Ως γνωστόν οι τιμές που ανακοινώνουν οι πάροχοι δεν αφορούν στην τελική τιμή καταναλωτή, η οποία διαμορφώνεται μετά την επιδότηση που δίνεται από την κυβέρνηση. Η τελική τιμή για τους καταναλωτές τους τελευταίους μήνες κινήθηκε στα επίπεδα των 14 έως 16 σεντς/KWh ή και ακόμη χαμηλότερα για κάποιους πάροχους με χαμηλότερες τιμές.

Ωστόσο οι μειωμένες τιμές που ανακοινώθηκαν για το Μάρτιο, σημαίνουν ότι θα είναι χαμηλότερο το συνολικό ποσό που θα δοθεί από την κυβέρνηση για τις επιδοτήσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ).