Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί  την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 και ώρα 13.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πάρου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ της επιχείρησης Ιωάννης Χ. Δαβερώνας σε έκταση 6.795,00 τ.μ. στη θέση Τούμπες-Καμπί Τ.Κ. Αγκαιριάς, Νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων (ΠΕΤ 2111677528) με το έντυπο Δ11 (σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5 παράγρ. 5γ)

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα το μέλος το οποίο σας αναπληρώνει καθώς και την Γραμματέα της Επιτροπής (τηλ. 2284360134).

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι εάν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022, την ίδια ώρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατάθεση προτάσεων και εισηγήσεων γίνεται στο e-mail: proedrosds@paros.gr

Η Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Χριστίνα Δαφερέρα-Κάλλους