Το πρόβλημα της στέγασης των εργαζομένων αποτελεί μείζον ζήτημα για την Πάρο και φυσικά για όλη τη χώρα. Υποβαθμίζονται οι νησιωτικές και οι ορεινές περιοχές λόγω δυσλειτουργίας των υπηρεσιών από τα κενά που προκύπτουν, οι μαθητές εντάσσονται στην κατηγορία δεύτερης ταχύτητας, αφού δε λαμβάνουν γνώση σε βασικά μαθήματα, ενώ οι εργαζόμενοι μετακινούνται εντός της Ελλάδας, ως μετανάστες  ή πρόσφυγες πολέμου. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν ενέργειες προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις με γνώμονα κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής.

Είναι κατανοητό ότι κανένα υπουργείο δεν δύναται να κάνει ‘’μαγικά’’, ώστε να λυθούν άμεσα τα χρόνια προβλήματα της εκάστοτε περιοχής. Όμως οφείλετε να πάρετε θέση, αφουγκραζόμενοι την αγανάκτηση μας, όταν ο ‘’υφιστάμενος’’ σας δήμος Πάρου, δεν τηρεί και δεν εκτελεί δημοκρατικές αποφάσεις, που ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό  Συμβούλιο και φυσικά όταν οι υπηρεσίες υπό την εποπτεία σας δεν απαντούν διευκρινιστικά στα αιτήματα μας.

Ιστορικό ενεργειών:

·        Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 63/16-11-2019 έγγραφο, η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Πάρου καλεί άμεσα τους κοινωνικούς φορείς του νησιού, συμπεριλαμβανομένων Δήμου & Περιφερείας, να προτείνουν λύσεις προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών που επηρεάζει έμμεσα την κάλυψη των κενών στα σχολεία.

·        Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 165/14-11-2020 έγγραφο, ο σύλλογος εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου – Αντιπάρου ενημερώνει την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου για την τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους των Ο.Τ.Α. οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό έως 18.000 κατοίκoυς.

Άρθρο 349

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4483/2017

Το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32 Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών

1. Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ.

2. Για τις ανωτέρω παροχές λαμβάνεται απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία εξειδικεύονται οι κατά περίπτωση παροχές και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.

3. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στην περιοχή υπηρέτησης.

4. Οι παροχές της παραγράφου 1 μπορούν να χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 18.000 κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά εργαζομένους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται σύστημα παρακολούθησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής του άρθρου αυτού.».

·        Δημιουργείται συντονιστική επιτροπή των συλλόγων εργαζομένων Πάρου – Αντιπάρου από τους συλλόγους πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π. Καλλιέρος & ΕΛΜΕ), το σωματείο εργαζομένων ΔΕΥΑ και το σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α., η οποία με το υπ’ αριθ. πρωτ. 11/29-11-2019 έγγραφο καλεί το δημοτικό συμβούλιο μέσω των επικεφαλής τους, να αποφασίσουν ώστε να εφαρμοστεί το άρθρο 349 του Ν. 4512/2018.

·        Στις 19/12/2019 ο δήμος Μυκόνου & και ο δήμος Σπετσών, με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 748 και 968 έγγραφα, εφαρμόζουν τον Ν. 4483/2017 & άρθρο 349 του Ν.4512/2018, παρέχοντας κίνητρα με τη μορφή επιδόματος σε εργαζομένους των Ο.Τ.Α.. Το ίδιο πράττουν και ο Δήμος Κέας με αριθμό απόφασης 26/2019, ο Δήμος Κάσου με αριθμό απόφασης 97/2019,ο Δήμος Οινουσσών με αριθμό απόφασης 47/2020

·        Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3260/3-3-2020 έγγραφο, ο δήμος Πάρου αιτείται μέσω του Αντιδημάρχου Οικονομικών κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 32-Ν.4483/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 349 του Ν. 4512/2018.
Το υπουργείο δεν απάντησε ποτέ, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία.

·        Με την υπ’ αριθ. απόφαση 113/2020 (αριθ. πρωτ. 11327/21-07-2020), το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου αποφασίζει ομόφωνα να εφαρμόσει τον Ν. 4483/2017 παρέχοντας κίνητρα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που διαμένουν στο νησί κατά τη σχολική περίοδο 2019-2020. Μία μέρα αργότερα, με υπηρεσιακό σημείωμα προς την Οικονομική Επιτροπή (αρ. 32), το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας & Πολιτισμού ενημερώνει για τα αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων.

·        Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 61/11-9-2020 έγγραφο, ο σύλλογος εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου- Αντιπάρου καταγγέλλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου το δήμαρχο Πάρου, διότι δεν εκτελεί την ειλημμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (113/2020).
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν απάντησε ποτέ.

·        Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15318/17-9-2020 έγγραφο, απόσπασμα από το πρακτικό 23/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου, αποτυπώνεται η ομόφωνη απόφαση με την οποία εγκρίνεται το υπ’ αριθ. 32/22-7-2020 πρακτικό του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας & Πολιτισμού.

·        Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 01/12-1-2021 έγγραφο, ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου – Αντιπάρου ενημερώνει ξανά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την άρνηση του Δημάρχου Πάρου να εκτελέσει την υπ’ αριθ. 113/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14/9-3-2021 έγγραφο του ίδιου Συλλόγου ενημερώνεται  και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

·        Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 37/22-7-2021 έγγραφο, ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου – Αντιπάρου ενημερώνει τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για την τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν.4483/2017 με το άρθρο 26 του Ν.4807/2021, το οποίο μεριμνά για κίνητρα και σε δημοτικούς υπαλλήλους. Παρόμοια ενημέρωση έγινε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 38/26-7-2021 έγγραφο και στους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης του Δήμου Πάρου καθώς επίσης και στην Αστυνομία και στο Λιμενικό με το υπ’ αριθ. πρωτ. 52/17-9-2021 έγγραφο του ίδιου Συλλόγου.

Άρθρο 26

Κίνητρα σε εργαζόμενους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), μετά τη φράση «μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής», προστίθεται η φράση «στους υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου,» και μετά τη φράση «πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι ορεινοί Δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι Ο.Τ.Α. β’ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.».

·        Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 146/12-10-2021 έγγραφο, ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου – Αντιπάρου ζητά από τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, να επαναφέρουν το θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εγγράφων, σας καλούμε να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

1.     Γιατί δεν εφαρμόζονται στην Πάρο οι νόμοι που αναγράφονται στο παρακάτω ιστορικό καθώς και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου;

2.     Γιατί εφαρμόζονται οι ίδιοι νόμοι σε άλλες περιοχές (όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω);

3.     Ποιες ενέργειες θα λάβουν χώρα από εσάς και τις υφιστάμενες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να εφαρμοστούν οι νόμοι;

Φτάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε στην Πάρο ποιος είναι ο νομοθέτης!!!
Η κεντρική διοίκηση ή ο δήμαρχος με τον νομικό του σύμβουλο;;;